ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ


Ξενοφών (430 - 355 π.Χ)


Ο Ξενοφών ήταν Αθηναίος ιστορικός συγγραφέας και σωκρατικός φιλόσοφος. Ανάμεσα στα διδακτικά του συγγράματα συγκαταλέγονται ο Ιππαρχικος και το Περί Ιππικής. 
Αινείας ο Τακτικός (4ος αι. π.Χ)


Ο Αινείας θεωρείται ως ο πρώτος συγγραφέας πολεμικών εγχειριδίων του αρχαιοελληνικού κόσμου. Από το έργο του δυστυχώς έχουν διασωθεί μόνο τα Πολιορκητικά (με υπότιτλο Τακτικόν υπόμνημα περί του πώς χρή πολιορκουμένους αντέχειν), το κείμενο του οποίου ανακαλύφθηκε σε ένα χειρόγραφο του 10ου μ.Χ. αιώνα και το οποίο το έγραψε πιθανότατα γύρω στο 350 π.Χ. 

Ο Αινείας θεωρείται ως ο εφευρέτης μιας συσκευής που με υδραυλικό τρόπο μετέφερε μηνύματα σε αποστάσεις. Εάν αυτό ισχύει ήταν ουσιαστικά ο πρώτος που ανακάλυψε την «υπεραστική» επικοινωνία και τον (υδραυλικό) τηλέγραφο.
Φλάβιος Αρριανός (95 - 175)

Ο Αρριανός ήταν Έλληνας στην καταγωγή, Ρωμαίος πολίτης, συγγραφέας, ιστορικός, φιλόσοφος, γεωγράφος, πολιτικός και στρατιωτικός. Υπηρέτησε ως έπαρχος της Καππαδοκίας (130-137 μ.Χ.) και είναι γνωστότερος για τα έργα του «Αλεξάνδρου Ανάβασις» και «Ινδική».


  • ΕΚΤΑΞΙΣ ΚΑΤΑ ΑΛΑΝΩΝ                                                                                                                      Ο Αρριανός συνέγραψε το «Έκταξις κατ' Αλανών», στο οποίο αναφέρει την διάταξη του ρωμαϊκού στρατού κατά των Αλανών και περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο διαβίωσης και στάθμευσης των Ρωμαίων στρατιωτών στις επαρχίες (γράφτηκε το 137, όταν ο Αρριανός ήταν ακόμη διοικητής στην Καππαδοκία)

  • ΤΕΧΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ                                                                                                                                      Στο «Τέχνη Τακτική», ο Αρριανός αναφέρει κυρίως τις γνώσεις του στις στρατιωτικές μεθόδους που ακολουθούσαν Ρωμαίοι και Έλληνες.


Φλάβιος Μαυρίκιος Τιβέριος Αύγουστος (539 - 602) 

Ο Μαυρίκιος ήταν αυτοκράτορας του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους (Βυζαντινή αυτοκρατορία) από το 582 έως το 602. Υπάρχουν πολλές διαφωνίες τόσο για τον πραγματικό συγγραφέα του Στρατηγικόν όσο και για την περίοδο συγγραφής του (6ο, 8ο ή 9ο αιώνα). Σε κάθε περίπτωση το Στρατηγικόν θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά πολεμικά κείμενα των Μεσαιωνικών χρόνων, μαζί με τις πολεμικές πραγματείες του 10ου αιώνα, που αποδίδονται στους Βυζαντινούς αυτοκράτορες Λέοντα ΣΤ΄ (Τακτικά) και Νικηφόρο Φωκά (Περί Παραδρομής και Στρατηγική Έκθεσις), ενώ τα Τακτικά του Λέοντα βασίστηκαν στο Στρατηγικόν.
Νικηφόρος Β' Φωκάς (912-969)

  • Στρατηγικὴ ἔκθεσις καὶ σύνταξις Νικηφόρου Δεσπότου                                                                   Μια βυζαντινή στρατιωτική πραγματεία, γραμμένη περίπου το 965 από ή για λογαριασμό του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Νικηφόρου Β΄ Φωκά (κυβέρνησε από το 963 έως το 969). Ο λατινικός τίτλος του έργου είναι Praecepta Militaria. Νικηφόρος Ουρανός (περ.. 980 – περ. 1010)

Ο Νικηφόρος Ουρανός υπήρξε ένας από τους ικανότατους στρατηγούς στην ιστορία του Βυζαντίου. Υπηρέτησε υπό τον αυτοκράτορα Βασίλειο Β' Βουλγαροκτόνο και θήτευσε ως διοικητής της Αντιόχειας, όπου και συνέγγραψε τα Τακτικά (μικρό απόσπασμα παρατίθεται εδώ).  

  • ΟΥΡΑΝΟΥ ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                                                                     Τα Τακτικά του Ουρανού αποτελούνται από 178 κεφάλαια και ουσιαστικά είναι μια συγκέντρωση παλαιότερων συγγραμμάτων στρατηγικής και πολέμου με προσθήκες και παραφράσεις του ίδιου του Ουρανού. 
   

Sun Tzu (544 - 496 π.Χ.)

  • The Art of War                                                                                                                                  Η Τέχνη του Πολέμου είναι ένα από τα αρχαιότερα βιβλία στρατιωτικής στρατηγικής στον κόσμο. Γραμμένο περίπου τον 6ο αι. π.Χ. από τον Κινέζο στρατηγό Σουν Τσου, πρόκειται για μια πραγματεία, η οποία ασκεί μέχρι σήμερα τεράστια επιρροή στην Ανατολική και Δυτική στρατιωτική σκέψη, στις επιχειρηματικές τακτικές αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς.