ΙΕΡΟ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΘΕΩΝ ~ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Sanctuary of the Egyptian Gods ~ Archaeological Museum of Marathon


Η «ενοποίηση» ή τουλάχιστον οι συστηματικές αλληλεπιδράσεις μεγάλων κοσμολογικών κινημάτων (θρησκευτικός συγκρητισμός) πάντα ήταν φυσικό επακόλουθο, αλλά και πολιτική επιδίωξη - σε κάποιες περιπτώσεις, κάθε «παγκοσμιοποιημένου» περιβάλλοντος. Στη μεσογειακή αρχαιότητα, η τάση αυτή γίνεται πιο ξεκάθαρη μάλλον με τον Μέγα Αλέξανδρο και τη λατρεία του Άμμωνος Διός και συνεχίστηκε τόσο στους ελληνιστικούς όσο και στους ρωμαϊκούς χρόνους. Ωστόσο, εάν ως «παγκοσμιοποίηση» μπορεί να οριστεί και η διαδικασία μέσω της οποίας οι τοποθεσίες και οι άνθρωποι αλληλοσυνδέονται και αλληλοεξαρτώνται, η έναρξη των σχέσεων Ελλάδας και Αιγύπτου χάνονται στα βάθη της πρώιμης αρχαιότητας.


Στη Νέα Μάκρη Αττικής υπάρχει ένας αρκετά ασυνήθιστος (για την Ελλάδα) αρχαίος ναός, ο οποίος σύμφωνα με επιγραφή ενδέχεται να ήταν αφιερωμένος στο Σάραπι - εξελληνισμένη μορφή του αιγυπτιακού θεού Όσιρι (Όσιρις & Άπις), του οποίου η λατρεία ξεκινά με τους Πτολεμαίους στην Αίγυπτο και «διεθνοποιείται» από τους Ρωμαίους. Κυρίαρχη θέση στο ιερό πρέπει να είχε και η Ίσιδα, σύντροφος του Όσιρι, η οποία απεικονίζεται επίσης σε διάφορες εξελληνισμένες εκδοχές (π.χ. ως Δήμητρα ή ως Αφροδίτη), ενώ λατρευόταν και ο γιός τους Ώρος. Η λατρευτική σύμμειξη των ελληνικών με των αιγυπτιακών θεοτήτων άρχισε να γίνεται δημοφιλής στο σημερινό ελληνικό χώρο κατά την Ελληνιστική περίοδο, ωστόσο ο συγκεκριμένος ναός χτίστηκε από τον Ηρώδη Αττικό τον 2ο αιώνα μ.Χ. και αποτελούσε τμήμα του συγκροτήματος της έπαυλης του.


Πολλά ευρήματα από τον αρχαιολογικό χώρο εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Μαραθώνα. Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Μαραθώνα βρίσκεται στο Βρανά Μαραθώνα και περιλαμβάνει νεκρόπολη της Μέσης Εποχής του Χαλκού (2000-1600 π.Χ.) και τον λεγόμενο ‘Τύμβο των Πλαταιέων’ του 5ου αι. π.Χ. Sanctuary of the Egyptian Gods ~ Archaeological Museum of Marathon


The "unification" or at least the systematic interactions among the great cosmological movements (religious syncretism) has always been a natural consequence, but also - in some cases - a political pursuit of each "globalized" environment. In Mediterranean antiquity, this trend becomes rather clearer with Alexander the Great and the cult of Zeus Ammon and continued during the Hellenistic and Roman times. However, if "globalization" can also be defined as the process by which localities and people become interconnected and interdependent, the beginning of Greek-Egyptian relations is lost in the depths of early antiquity.


In Nea Makri Attica, there is a rather unusual (for Greece) ancient temple, which according to an inscription was dedicated to Serapis - a hellenized form of the Egyptian god Osiris (Osiris & Apis), whose worship began with the Ptolemies in Egypt and was "internationalized" with the Romans. Probably Isis, the consort of Osiris, possessed a dominant position in the sanctuary, who is also depicted in various hellenized versions (e.g. as Demeter or as Aphrodite), and their son Horus. The religious mixing of Greek and Egyptian deities started to become popular in today's Greek area during the Hellenistic period, however this particular temple was probably built by Herodes Atticus during the 2nd century A.D. and was part of his villa complex.


Many finds from the archaeological site are exhibited in the Archaeological Museum of Marathon. The Archaeological Museum of Marathon houses findings originating from the Battle of Marathon, a necropolis of the Middle Bronze Age (2000-1600 BC) and the so-called ‘Tumulus of the Plataeans’, which was erected for the Plataeans who fell alongside Athenians at the Battle of Marathon.